TR EN DE IT
 

 Çevre ve İş Güvenliği Politikası

Empo Otomotiv sektörel beklenti ve ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak, çevre ve iş güvenliği politikası  stratejileri geliştirmekte ve bu doğrultuda faaliyetlerini sürdürmektedir. Bu stratejilerde temel hedefimiz;

 • Üretilen mal ve hizmetlerin, yaşam döngüsü bütünü için tasarım ve planlama aşamasından, ekonomik ömrünün sonuna kadar oluşturduğu çevresel etkiyi takip ederek, bu etkilerin düşürülmesine yönelik çalışmaları gerçekleştirmek,
 • Faaliyetlerimizden dolayı oluşan başta enerji, su tüketimi, iklim değişikliği, emisyonlar ve atık oluşumu gibi çevresel etkilerin kontrol altında tutulmasını, geri dönüşümün artırılmasını ve biyolojik çeşitliliğin korunmasını sağlamak için hedefler koymak ve bu hedeflerin gerçekleştirilmesi adına “mevcut en iyi uygulamalar” doğrultusunda iyileştirme faaliyetleri yürütmek,
 • Çevre ve iş güvenliği yönetim organizasyonunun sevk ve idaresinin katılımcı bir anlayışla gerçekleştirilmesini sağlamak,
 • Atık oluşumunu, arıtma veya bertaraf ihtiyacını azaltmak, atıkların kaynağında azaltımını ve doğal kaynakların verimli kullanılmasını sağlamak, 
 • Faaliyetlerimizden kaynaklanabilecek çevre etkilerini, bilimsel ve ekonomik çözümler ile kontrol altına almak ve azaltmak, 
 • Çalışma ortamından doğan potansiyel tehlikeleri en aza indirerek ve sağlık aktivitelerini planlayarak ,sağlıklı çalışma şartları yaratmak
 • Çevreye duyarlı yatırımlar gerçekleştirmede öncü olmak, yeni yatırımların çevresel etkilerini değerlendirerek, çevrenin korunmasını, sağlıklı, güvenli ve çevreye duyarlı işletmelerin kurulmasını sağlamak,
 • Tüm yenilikleri, araştırma ve geliştirme çalışmalarını yakından takip etmek,
 • Çevre sorunlarına özgün ve öncü teknolojiler kullanarak çözümler getirmek,
 •  Acil durum ve çevresel risk yönetimini en gelişmiş seviyede sağlamaktır

 

 

Bu doğrultuda tüm süreçlerimizde;

 • Faaliyet gösterdiğimiz çevre ile ilgili tabi olduğumuz ulusal ve uluslararası yasal düzenlemelere ve diğer yükümlülüklere uymayı,
 • Bilimsel araştırmalar ile teknolojik gelişmeleri takip ederek çevresel kirlenmeyi önlemeyi ve çevresel performansı sürekli olarak geliştirmeyi,
 • Doğal kaynakları korumayı ve en verimli şekilde kullanmayı,
 • Olası çevresel etkileri tasarım aşamasından yaşam döngüsü sonuna kadar kontrol altında tutmayı ve azaltmayı,
 • Atıkları mümkün olduğunca kaynağında azaltmayı veya yeniden kullanım ve geri dönüşüm operasyonlarını  arttırmayı,
 • Çevre  ve iş güvenliği konusunda uygulama ve faaliyetleri gözden geçirerek, amaç ve hedefleri  belirlemeyi  ve bu doğrultuda  sürekli gelişmeye katkıda bulunmayı,
 • Tüm çalışanlarımıza çevre ve iş sağlığı güvenliği konusunda eğitimler vererek üst yönetimden en alt birime kadar tüm çalışanlarımızın çevre ve iş güvenliği sorumluluk bilincini arttırmayı,
 • Yaralanmaların ve meslek hastalıklarının önlenmesi için, işletme içerisinde bulunan herkesin korunması amacı ile, tüm yasal mevzuat ve sistematik yükümlülükleri yerine getirmeyi,
 • İş Güvenliğine ilişkin şartları sürekli iyileştirerek temel hedef olan ‘0’ iş kazası hedefini yakalamayı,
 • Fabrika sınırları içerisinde çalışan personel, taşeron ve ziyarete gelen tüm insanların sağlık ve güvenliğini sağlamayı,
 • Makine araç, cihaz ve malzeme hareketleri gibi üretime yardımcı araçlardan kaynaklanan riskleri en aza indirmeyi,
 • Tüm paydaşlar ile iletişim kurmayı ve gerektiğinde bilgi paylaşmayı, taahhüt etmekteyiz.